Lubuskie - Warte Zachodu
 • Rozdanie uprawnień

  18.12.2017

  UPRAWNIENIA BUDOWLANE

   

  Serdeczne gratulacje na nowej drodze zawodowej składa

  Przewodniczący OR LOIIB Andrzej Cegielnik

  więcej >>
 • Warunki techniczne - zmiany

  21.12.2017

  Warunki techniczne - zmiany

   

  W załączeniu prezentacje dotyczące wprowadzonych zmian otrzymane z  Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji,Ministerstwa Infraatruktury i Budownictwa oraz aktualna treść rozporządzenia.

   

  więcej >>
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  17.01.2018

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

   

  W związku z trwającymi zmianami legislacyjnymi staniemy wkrótce przed faktem obligatoryjnego podnoszenia kwalifikacji zawodoych. Wychodząc tym zmianom na przeciw Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaproponowała poniższe formy i punktację. 

  więcej >>

STRONA GŁÓWNA

PILNE!

OGŁOSZENIE
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB


Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że

osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych
w sesji Nr 1/2018

 

w dniach od 15 stycznia  do 9 lutego 2018r.
w siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Gorzowie Wlkp.

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w biurze Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (pok. I piętro), w godzinach:

-    poniedziałki        – w godz. 12.00 - 14.00

-    piątki                   – w godz. 12.00 - 14.00

Dokumenty można też przesyłać pocztą do dnia 16 lutego br. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.


Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2018 – 18 maja 2018r.

 

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 16 marca  2018r.

UWAGA:
Zgodnie z art. 12 pkt 4 i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016r., poz. 290 z późn. zm.) pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

 Strategia 5G dla Polski

Szanowni Państwo,  

w związku z pismem z Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącego konsultacji publicznych Strategii "5G dla Polski" przekazuję je, do Państwa wiadomości.

 

18.01.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z pismem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie projektu rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w nowelizowanym art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392), zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw -   wraz z załącznikami (załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia), uzasadnieniem oraz OSR,  przekazuję go, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do dnia 19 stycznia 2018 r

na adres e-mail: lbs@lbs.piib.org.pl

Zebrane uwagi poslużą nam do opracowania  zbiorczego  stanowiska całego naszego środowiska i przekazania dalej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa..

z poważaniem przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB

Mirosław Gruszecki 

17.01.2018 WIĘCEJ...
Prośba o opinię

W związku z pismem oraz dokumentem (dołączone w załącznikach) proszę o zapoznanie się i przesłanie uwag oraz wniosków do dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwględniając koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik" opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pod patronatem Fundacji Integracja, do dnia 11 stycznia 2018 r. na adresy e:mail: biuro@piib.org.pl oraz lbs@lbs.piib.org.pl

Zebrane uwagi poslużą nam do opracowania  zbiorczego  stanowiska całego naszego środowiska i przekazania dalej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa..

 

z poważaniem: 

 

przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej LOIIB  Mirosław Gruszecki 

 

11.01.2018 WIĘCEJ...
Konferencja

Konferencja regionalna

„ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

WSPÓŁPRACA NA RZECZ KWALIFIKACJI”

 

26 stycznia 2018 r.

 

Hotel Amadeus, ul. Jedności 87, Zielona Góra

11.01.2018 WIĘCEJ...
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

 

składamy Państwu życzenia

18.12.2017 WIĘCEJ...